• 23. junij 2014

  Obvestilo o neizplačilu kupona obveznice BCE11

  Banka Celje, d.d., ima skladno z določili in pogoji prospekta (Povzetek prospekta: tč. 2 – peti odstavek, 2. Poglavje: tč. 2.3, peti in šesti odstavek, 4. Poglavje: tč. 4.5) možnost neizplačila obresti po obveznici BCE11, ISIN koda: SI 0022102782. Več »
 • 16. junij 2014

  24. redna seja Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

  Nadzorni svet Banke Celje d.d. se je dne 16. 6. 2014, sestal na svoji 24. redni seji in se seznanil s poročilom z 19. seje Revizijskega odbora Banke Celje d.d., obravnaval poročilo o aktivnostih banke za realizacijo aktivnosti povezanih z dokapitalizacijo banke ter sprejel poslovno politiko in finančni načrt banke za leto 2014. Več »
 • 30. maj 2014

  Nerevidirani računovodski izkazi Banke Celje d.d. v obdobju januar – marec 2014 s pojasnili

  V prvih treh mesecih 2014 je banka ustvarila rezultat pred oblikovanjem oslabitev in rezervacij v višini 6.891 tisoč evrov. Po zmanjšanju za dodatno oblikovane oslabitve in rezervacije je bil ustvarjen pozitivni finančni rezultat pred obdavčitvijo v višini 525 tisoč evrov. Več »
 • 30. april 2014

  Revidirano Letno poročilo Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje d.d. za leto 2013

  Uprava Banke Celje d.d. objavlja Letno poročilo Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2013 ter pojasnilo banke k revidiranemu Letnemu poročilu Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje d.d. za leto 2013... Več »
 • 25. april 2014

  Informacija o dokapitalizaciji banke

  Banka Celje d.d. je dne 17. 3. 2014 prejela Odredbo Banke Slovenije o odpravi kršitev z dodatnimi ukrepi, v kateri je bilo upravi banke naloženo, da mora najkasneje do 25. 4. 2014 povečati osnovni kapital banke v višini najmanj 160 mio EUR, z izdajo navadnih kosovnih delnic. Banka je v skladu z odredbo sklicala skupščino delničarjev banke, ki je potrdila sklep o povečanju osnovnega kapitala... Več »